W pracach matematycznych występuje potrzeba wyróżniania w składzie zapisu lematów, definicji, aksjomatów i tym podobnych elementów. Do tego celu mamy w LaTeX-u polecenia:

\newtheorem{nazwa}[nazwa’]{tekst}[punkt]

Argument nazwa oznacza nazwę środowiska. Argument tekst to nazwa elementu, która pojawi się na wydruku. Może to być „Twierdzenie”, „Definicja” itp. Argumenty w nawiasach kwadratowych są nieobowiązkowe. Za ich pomocą określamy sposób numerowania twierdzeń. Argument nazwa’ to nazwa elementu, który zdefiniowano uprzednio poleceniem \newtheorem. Jeśli ten argument podano, to środowisko nazwa będzie numerowane w taki sam sposób co środowisko nazwa’. Ponadto oba środowiska maja wspólna a nie osobna numeracje. Argument punkt dotyczy natomiast numerowania twierdzeń wewnątrz określonej jednostki podziału.

Po umieszczeniu instrukcji \newtheorem{nazwa}... w preambule, środowisko nazwa można wykorzystywać w dokumencie w następujący sposób:

\begin{nazwa}[tekst]
Oto moje interesujace twierdzenie
\end{nazwa}

Tyle teoria. Następujące przykłady, miejmy nadzieje, osuną wszelkie wątpliwości i jednocześnie uświadomią nam, ze polecenie \newtheorem może być cokolwiek trudne do zrozumienia.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}

\newtheorem{twr}{Twierdzenie}
\newtheorem{lem}[twr]{Lemat}
\newtheorem{mur}{Murphy}[section]

\begin{document}

\begin{lem}
Pierwszy lemat\dots\label{lem:1}
\end{lem}

\begin{twr}[Dyzma]
Przyjmując w~lemacie~\ref{lem:1},
ze $\epsilon=0$\dots
\end{twr}

\begin{lem}
Trzeci lemat
\end{lem}

\begin{mur}
Jeżeli istnieją dwa
sposoby lub więcej wykonania czegoś,
przy czym jeden z~nich prowadzi do
katastrofy, to sposób ten zostanie
przez kogoś wybrany.
\end
{mur}

\end{document}


.pdf LaTeX

Elementy Twierdzenie i Lemat wykorzystują ten sam licznik. Argument nieobowiązkowy (wewnątrz nawiasów kwadratowych) służy do umieszczenia nazwiska twórcy, komentarza itp.

Numeracja twierdzenia „Murphy’ego” jest tu powiązana z numeracja kolejnych punktów. Możliwe jest także wykorzystanie do numeracji twierdzeń innych jednostek podziału dokumentu, jak rozdziały czy podpunkty.