LaTeX automatycznie wybiera krój i stopień pisma dla rożnych elementów dokumentu (tytuły rozdziałów, punktów, przypisy itp.). Czasami jednak zachodzi potrzeba „ręcznego” przełączenia kroju/stopnia pisma. W tym celu można skorzystać z poleceń zestawionych w poniższych tabelach. Stopień pisma jest kwestia układu graficznego dokumentu i zależny od wybranej klasy dokumentu i ustawienia odpowiednich opcji.

\textrm{...} - krój szeryfowy
\texttt{...} - grotesk
\textmd{...} - pismo jasne
\textup{...} - odmiana prosta
\textsl{...} - odmiana pochyła
\emph{...} - wyróznienie
\textnormal{...} - główny font dokumentu
\textsf{...} - krój bezszeryfowy
\textbf{...} - pismo grube
\textit{...} - kursywa
\textsc{...} - kapitalikiLaTeXWielkość stopnia pisma w klasach standardowych:
Stopień opcja 10pt opcja 11pt
\tiny 5pt6pt
\scriptsize 7p8p
\footnotesize 8p9p
\small 9p10p
\normalsize 10p11p
\large 12p12p
\Large 14p14p
\LARGE 17p17p
\huge 20p20p
\Huge 25p25p

Bieżący font charakteryzuje w LATEX-u piec elementów: układ (zestaw znaków), krój (rodzinę), grubość i szerokość, odmianę, stopień i interlinie. Każdy z nich można dobrać niezależnie od ustawienia pozostałych. Oznacza to na przykład, ze zmiana stopnia pisma nie powoduje zmiany kroju czy odmiany.

Wewnątrz trybu matematycznego można wykorzystać instrukcje zmiany fontu do chwilowego opuszczenia trybu matematycznego i złożenia tekstu normalnym krojem.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}

\begin{document}

{\small Nieliczni lecz
\textbf{odwazni} Rzymianie rzadzili}
{\Large wielka \textit{Italia}.}

\end{document}


.pdf LaTeX

Polecenia zmieniające stopień pisma zmieniają także interlinie. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy przed zamknięciem odpowiedniej grupy kończy się akapit (przez wstawienie pustego wiersza lub polecenia \par). Zwróćmy uwagę na miejsce, w którym umieszczono instrukcje \par w poniższych dwóch przykładach.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}

\begin{document}

{\Large Patrz Zdanie, które ma więcej\\
niż piec słów nie ma sensu!\par}
{\Large Patrz Zdanie, które ma więcej\\
niż piec słów nie ma sensu!}\par

\end{document}


.pdf LaTeX

Gdy zachodzi konieczność zmiany stopnia pisma dla całego akapitu lub jeszcze dłuższego tekstu, możemy skorzystać ze składni przyjętej dla środowisk:

\begin{Large}

\end{Large}

Zapis taki pozwala unikać łatwych do popełnienia błędów wynikających z opuszczania nawiasów otwierających lub zamykających w grupach.