LaTex musi wiedzieć do jakiej klasy (typu) należny przetwarzany dokument. Jest to określone w instrukcji \documentclass:

\documentclass[opcje]{klasa}

gdzie klasa oznacza typ dokumentu.

Klasy dokumentów:

article - artykuły, krótkie opracowania . . .
report - dłuższe opracowania, dysertacje magisterskie i doktorskie . . .
book - książki.
slides - przezrocza.
letter - listy.

Opcje umożliwiają modyfikowanie klas. Poszczególne opcje rozdziela się przecinkami.

Ważniejsze opcje klas dokumentów:

10pt, 11pt, 12pt - Ustalenie stopnia pisma dla tekstu zasadniczego dokumentu. Domyślna wartością jest 10 punktów.
a4paper, letterpaper,... - Ustalenie wymiarów papieru. Wartością domyślną jest letterpaper. Dopuszczalne wartości to: a5paper, b5paper, executivepaper, legalpaper.
fleqn - Składanie wyeksponowanych wzorów matematycznych od lewego marginesu zamiast domyślnego centrowania.
leqno - Umieszczanie numerów wzorów matematycznych na lewym marginesie zamiast domyślnie na prawym.
titlepage, notitlepage - Pierwsza powoduje, ze LaTex składa tytuł (instrukcja maketitle) oraz streszczenie (instrukcja abstract) na oddzielnej stronie, druga rozpoczyna skład tekstu na stronie tytułowej. W klasie article domyślnie nie są składane na oddzielnych stronach; w stylu report i book są.
twocolumn - Skład dwukolumnowy.
oneside, twoside - Druk na jednej lub na dwóch stronach kartki papieru. W klasach article i report domyślną opcją jest oneside, natomiast w klasie booktwoside. Włączenie opcji oneside powoduje przy okazji, ze LaTex nie wyrównuje wysokości kolejnych stron, dopuszczając pewną ich zmienność.
openright, openany - Wybranie pierwszej opcji powoduje, że tytuły rozdziałów będą umieszczane na stronach nieparzystych. W klasie article opcja nie ma znaczenia ponieważ w tej klasie nie jest zdefiniowane pojęcie rozdziału. W klasie report domyślną wartością jest openany, w klasie bookopenright.

Przykład:

Plik źródłowy może rozpoczynać się od następującej instrukcji:

\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}

W tym wypadku dokument będzie składany w klasie article, pismem w stopniu 11 punktów, będzie przygotowany do wydruku po dwóch stronach kartki papieru formatu A4.