Książki, raporty i artykuły zawierają często odniesienia do rysunków, tabel i innych fragmentów tekstu. Do wstawiania odsyłaczy LaTeX udostępnia następujące trzy instrukcje:

\label{etykieta}

\ref{etykieta}

\pageref{etykieta}

Argument etykieta jest ciągiem liter, cyfr lub znaków interpunkcyjnych. Nazwy etykiet ustala sam użytkownik. LaTeX zamienia \ref{etykieta} na numer tego rozdziału, punktu, rysunku, tabeli czy tez równania matematycznego, bezpośrednio za którym umieszczona została instrukcja \label zawierająca identyczna etykietę. Instrukcja \pageref{etykieta} działa identycznie jak \ref, z tym że wstawia numer strony, na której znajduje się element oznaczony etykietą.


.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{latexsym}
\newtheorem{theorem}{Twierdzenie}
\frenchspacing
\begin{document}
\begin{theorem}
\label{twr:1}
Zawartość pierwszego twierdzenia.
\end{theorem}
Twierdzenie \ref{twr:1} jest ważne.
\end{document}
Plik źródło

.pdf LaTeX

Podobnie jak w przypadku spisów treści, tabel czy rysunków potrzebne są co najmniej dwie, a z reguły trzy, kompilacje dokumentu do prawidłowego wstawienia numerów odsyłaczy.