Odpowiednikiem instrukcji \newcommand, definiującej nowe polecenia, jest dla środowisk instrukcja \newenvironment. Ma ona następującą składnie:

\newenvironment{nazwa}[num]{poczatek}{koniec}

Podobnie jak w wypadku \newcommand, instrukcji \newenvironment można użyć z argumentem opcjonalnym lub bez. LaTeX wstawia tekst początek w miejsce \begin{nazwa}. Natomiast tekst koniec jest wstawiany w miejsce \end{nazwa}.

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia instrukcji \newenvironment.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}

\newenvironment{z}
{Patrz: }{\par}

\begin{document}

\begin{z}
Rocznik Statystyczny GUS.
\end{z}

\end{document}


.pdf LaTeX