LaTex oczekuje, że plik źródłowy posiada określoną strukturę. W szczególności, każdy plik źródłowy składa się z dwóch części: preambuły oraz części głównej. Preambuła powinna się rozpoczynać od instrukcji:

\documentclass{...}

Polecenie to określa typ tworzonego dokumentu. Po nim można umieścić instrukcje dotyczące stylu całego dokumentu oraz dołączyć pakiety poszerzające możliwości LaTex-a. Pakiety dołącza się za pomocą polecenia:

\usepackage{...}

Część główna dokumentu zaczyna się od instrukcji

\begin{document}

a kończy poleceniem

\end{document}

Tekst znajdujący się za tym poleceniem jest przez LaTex-a ignorowany.

Poniżej przedstawimy prosty przykład artykułu który wykorzystuje powyższe polecenia. Będzie to przykład w którym już będziemy mogli używać polskich znaków. Dokładne omówienie tego mechanizmu przedstawimy później.

.tex \documentclass{article}
\usepackage[MeX]{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\begin{document}
Małe jest piękne.
\end{document}
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski

Dla bardziej niecierpliwych podamy już szkic małego artykułu. Dokładne omówienie wszystkich komend użytych poniżej znajdziesz w dalszych lekcjach.
.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{latexsym}
\author{H.~Partl}
\title{Szkic artykułu}
\frenchspacing
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{Pierwszy rozdział}
Treść pierwszego rozdziału.
\section{Drugi rozdział}
Treść drugie rozdziału.
\end{document}
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski