Podzielenie dokumentu na rozdziały, podrozdziały, punkty itd. pomaga czytelnikom lepiej orientować się w tekście. Do dzielenia dokumentu na hierarchiczne części służą odpowiednie polecenia LaTeX-owe. Do autora należy wykorzystanie tych poleceń w odpowiednim porządku.

W klasie article mamy do dyspozycji następujące instrukcje podziału hierarchicznego:

\section{...}
\paragraph{...}
\subsection{...}
\subparagraph{...}
\subsubsection{...}
\appendix

W klasie report i book można użyć dwóch dodatkowych instrukcji:

\part{...}
\chapter{...}

Dwie z wymienionych instrukcji działają nieco inaczej niż pozostałe:

  • Instrukcja \part nie ma wpływu na numeracje rozdziałów.
  • Instrukcja \appendix nie posiada argumentów. Jest to deklaracja zmieniająca z cyfr na litery sposób numerowania rozdziałów (w klasach book i report) lub punktów (w klasie article).

Argumentu instrukcji podziału dokumentu LaTeX używa do przygotowania spisu treści. Instrukcja:

\tableofcontents

wstawia spis treści w miejscu, w którym jej użyjemy. Aby w spisie treści otrzymać prawidłowe numery stron, dokument trzeba skompilować dwukrotnie.

Wymienione wyżej instrukcje podziału hierarchicznego posiadają także wersje „z gwiazdką”. Nazwa instrukcji w wersji „z gwiazdką” składa się z „normalnej” nazwy, po której występuje znak „*”. W wyniku działania takiej instrukcji, tytuł rozdziału lub podrozdziału zostanie umieszczony w dokumencie, ale nie w spisie treści; tytuł nie jest tez objęty numeracja.

Przykładowo wersja „z gwiazdką” instrukcji

\section{Help}

jest

\section*{Help}.

Najczęściej hasła w spisie treści są identyczne z odpowiadającymi im tytułami rozdziałów czy punktów. Czasami jednak nie jest to pożądane, ponieważ na przykład tekst hasła jest zbyt długi. W takich wypadkach hasło do spisu treści można podać jako opcjonalny argument instrukcji podziału hierarchicznego, np:

\chapter[Krótki i~ekscytujący rozdział]{To jest bardzo długi i~wyjątkowo nudny rozdział}

W wyniku wykonania tej instrukcji w spisie treści pojawi się „Krótki i ekscytujący rozdział”, natomiast w tytule rozdziału „To jest bardzo długi i wyjątkowo nudny rozdział”.

LaTeX składa stronę tytułowe w wyniku wykonania instrukcji:

\maketitle

która, powinna być umieszczona po \begin{document}.

Zawartość strony tytułowej ustalają polecenia:

\title{...}

\author{...}

\date{...}

Należy je umieścić w preambule. Jeżeli dokument ma kilku autorów, to ich nazwiska i imiona rozdzielamy instrukcja \and.

Przykład użycia powyższych komend:


.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{latexsym}
\author{H.~Partl}
\title{Szkic artykułu}
\frenchspacing
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\section{Pierwszy rozdział}
Treść pierwszego rozdziału.
\section[Kolejny rozdział]{Drugi rozdział}
Treść drugie rozdziału.
\end{document}
Plik źródło

.pdf LaTeX