W wypadku zdefiniowania wielu nowych środowisk i poleceń preambuła dokumentu może się znacznie wydłużyć. Dobrze w takiej sytuacji jest stworzyć pakiet zawierający własne instrukcje i definicje środowisk. Taki pakiet można dołączyć do dokumentu za pomocą polecenia \usepackage.

% Przykładowy pakiet ***
\ProvidesPackage{demopack}
\newcommand{\kwle}{Krótkie wprowadzenie do systemu \LaTeXe}
\newcommand{\wle}[1]{\emph{#1} wprowadzenie
do systemu \LaTeXe}
\newenvironment{zrodlo}{Zródło: }{\par}

Tworzenie pakietu polega na skopiowaniu poleceń z preambuły do oddzielnego pliku o rozszerzeniu .sty. Na początku pakietu należy użyć polecenia:

\ProvidesPackage{nazwa}

Dzięki instrukcji \ProvidesPackage LaTeX poznaje nazwę pakietu, a to pozwoli mu na przykład ostrzec użytkownika w przypadku próby powtórnego dołączenia pakietu do dokumentu.